Roskilde kommune sender forslag om negativ-udpegning for arealer til VE-anlæg i høring

Skrevet af:

Jesper Grarup, Tovholder

Udgivet 11. december 2023

Kommunen har lavet kommuneplantillæg som omhandler negativudpegning af omkring 80% af kommunens arealer til VE-anlæg - altså de områder, hvor der er begrænsninger. Se forslaget her.

En positivliste havde været foretrukket, så kommunen fra start bidrog med at sætte den nødvendige tone: Det vil Roskilde, det kan Roskilde, og det kan vi samarbejde om. Nu fremstår det surt og negativt, og det er det sidste der er brug for. Derudover er det ærgerligt at negativudpegningen er så restriktiv.

Det viser sig dog, at behandlingen i Økonomiudvalget den 6. december har opblødt forslaget, så der er lempelser for boringsnære beskyttelsesområder, transportkorridorer og kystnærhedszone (det sidste kun for vindmøller). Desuden en hensigtserklæring om at bevaringsværdige landskaber på sigt udtages af negativudpegningen - det kunne fx være Nationalpark Skjoldungernes Land.

Lempelsen for boringsnære områder er positivt, fordi solcelleanlæg netop er velegnede til at beskytte grundvandet, idet de forebygger udbringning af pesticider. Andre kommuner, som Egedal, Syddjur og Favrskov, anbefaler da også solcelleanlæg som vigtigt værktøj i problematikken om boringsnære beskyttelsesområder.

For transportkorridorer er lempelsen ligeledes positiv. Ved placering af møller langs motorveje kamufleres støjgener. Samtidig er en reduktion af arealets herlighedsværdi begrænset sammenlignet med andre placeringer.

Bevaringsværdig natur som Nationalpark Skjoldungernes Land bør, som udgangspunkt, også udtages af negativudpegningen, da der ikke er tale om en naturnationalpark, som er underlagt særlig restriktiv lovgivning.

Jeg er til gengæld bekymret over en påfaldende formulering i forslaget vedrørende etablering af store solcelleanlæg, hvor det hedder: ”Uden for udpegningen kan der etableres vedvarende energianlæg, under forudsætning af at det kan placeres i landskabet uden at forringe den visuelle oplevelse af landskabets større sammenhænge samt andre arealinteresser.”. En så løs formulering kan måske let medføre, at politikerne mister modet, hvis små grupper af borgere er imod anlæg tæt på deres baghave.

Det er åbenlyst, at flere begrænsninger, medfører flere udfordringer i at opfylde målet 150MW strømproduktion fra vedvarende energikilder i Roskilde kommune. Begrænsningerne, som indeholder stort set alle by- og industrinære områder, besværliggør en begrænsning af elnets belastningen ved at placere VE-anlæg tæt på forbrugsstedet.

Grønt Omstillingsforbund er engageret i borgergruppen VIROS, der forsøger at rejse en eller flere møller i Roskilde. Ambitionen er at møllerne skal placeres bynært, dels som vartegn for Roskilde og dels, fordi der ønskes at have møllerne nærlæggende så eventuelle ulemper ikke flyttes til folk i landområderne - det bliver svært med negativudpegningerne.

Generelt opleves det, at kommunen hovedsageligt er fokuseret på store kommercielle anlæg og i mindre grad søger at fremme lokalt engagement om VE-anlæg.

Uanset den endelige udpegning, må det forventes, at kommunen vil samarbejde med blandt andet Grønt Omstillingsforbund - Roskilde om at kontakte de relativt få lodsejere, som har jord i de begrænsede områder, der ikke er omfattet af negativudpegningen, med henblik på at afdække muligheder for at etablere energifællesskaber om produktion og brug af VE-energi i lokalområderne. Dette i kontrast til det faktum, at de fleste lodsejere antageligt allerede er blevet kontaktet af kommercielle developere.

Slutteligt er det vigtigt at holde fast i, at det fortsat vil være muligt at opfylde kommunens målsætning (og mere til) indenfor de områder, hvor VE-anlæg må opstilles. Desuden er det fortsat muligt at opstille små anlæg under 1 ha solceller og hustandsmøller indenfor negativområderne.

Jesper Grarup

Tovholder for VE i Grønt Omstillingsforbund, Roskilde